Regulamin

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego WhiteOaks.pl

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy WhiteOaks.pl prowadzony jest przez White Oaks Bartosz Słowiński wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 361281781, nr NIP 6572563316
 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

2. DEFINICJE

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Przedsiębiorca – White Oaks Bartosz Słowiński, z siedzibą: ul. Sowińskiego 53B/19, 01-105 Warszawa, wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 361281781, nr NIP 6572563316
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem https://www.whiteoaks.pl
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 5.  Specjalne zamówienie klienta – zamówienie indywidualnego rozmiaru lub koloru produktu tzw. towar personalizowany, w tym także wszystkie rozmiary, które nie są dostępne w sklepie opisane jako wysyłka 24 h.

 

3. KONTAKT

 1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Sowińskiego 53B/19, 01-105 Warszawa
 2. Adres poczty elektronicznej: kontakt@whiteoaks.pl
 3. Numer telefonu: 574707414, 606409431
 4. Klient może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

 

4. INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto  (zawierają podatek VAT).
 2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

 

5. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar  w sposób i w terminie wybranym  podczas składania zamówienia.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 3. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym  w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
 4. Dostawa towaru wg podanych cen wysyłki odbywa się wyłącznie na terenie Polski. W celu wysłania towaru za granicę zostaną ustalone inne stawki.

 

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,  Klient musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od  umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Skutki odstąpienia od umowy:
  • w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;
  • zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie;
  • Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  • Klient powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
  • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy)
  • Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.
 7.  Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku towarów i usług wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb w tym także wszystkich dywanów w rozmiarach, które nie są dostępne w sklepie, opisane jako wysyłka 24 h.

7. REKLAMACJA i GWARANCJA

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

 

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
 2. a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
  b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

 

9. DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
 3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.